AIG använder cookies på denna webbplats för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du att vi sparar och använder oss av cookies på din dator. Du kan ändra villkoren för cookies i inställningarna för din webbläsare. Läs om vår cookie policy för mer information.

Kontakt

Faktablad & förköpsinformation

Förköpsinformationen är endast en kortfattad översikt av försäkringen som ska underlätta för dig att ta ställning till om den passar för dina behov. Om du råkar ut för en skada är det de fullständiga försäkringsvillkoren tillsammans med ditt försäkringsbrev som utgör avtalet mellan oss. Vi uppmanar dig därför att även läsa försäkringsvillkoren under fliken “Fullständiga villkor” för att säkerställa att skydd som är särskilt viktiga för dig omfattas av försäkringen.

Ladda ned förköpsinformation som pdf här

Ladda ned faktablad (IPID) för försäkringsprodukt som pdf här
.

Vad räknas som ett olycksfall?

En olycksfallsskada är en kroppsskada (som krävt läkarbehandling) som den försäkrade under försäkringsperioden ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse.

Ersättning vid medicinsk invaliditet:

Vi betalar ut ett engångsbelopp om den försäkrade drabbas av en bestående funktionsnedsättning efter ett olycksfall.

 • Funktionsnedsättningen ska objektivt kunna fastställas och bedömning av invaliditetsgrad sker med ledning av ett bransch-gemensamt tabellverk fastställt av Svensk försäkring, gällande vid skadetillfället.
 • Läkare gör bedömningen
 • Maximalt ersättningsbelopp på 400 000 kr gäller vid 100 %. Beloppet reduceras med 6 procentenheter för varje år ålder överstiger 65 år, dock aldrig till ett belopp under 50 000 kr.

Inträffar olycksfallet i bil inom Norden dubblas ersättningsbeloppet.

Sjukhusvistelse/dygnsersättning:

 • Vid sjukhusvistelse som överstiger 24 timmar till följd av olycksfall, betalar vi ut en ersättning på 500 kr per dag under max 30 dagar.

Inträffar olycksfallet i bil inom Norden dubblas ersättningsbeloppet.

Efterlevandeskydd:

 • Vi betalar ut ett belopp på 400 000 kr vid dödsfall till följd av olycksfall.

Inträffar olycksfallet i bil inom Norden dubblas ersättningsbeloppet.

Tandskador:

 • Ersätter kostnader för nödvändig behandling av tandskada till följd av olycksfall. Max 5 000 kr per år.

Inträffar olycksfallet i bil inom Norden dubblas ersättningsbeloppet.

Viktiga undantag:

 • skador som inte är olycksfall
 • skador som inte uppkommit under försäkringsperioden (medan försäkringen var i kraft)
 • avsiktligt framkallad skada samt skador som uppkommer vid självmordsförsök
 • förslitning eller överansträngning
 • skador till följd av tuggning och bitning
 • smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne, ej heller smitta eller förgiftning genom intagande av mat, dryck eller överkänslighets reaktion
 • skador i samband med utövande av sport/idrott på proffsnivå

Alla de ovan nämnda undantag gäller inte när skadan är en följd av nödvärn eller har uppstått under agerande för att förhindra skador på personer eller objekt och handlingen kan anses som försvarlig.

Framkallande av försäkringsfall

AIG är fritt från ansvar om den försäkrade uppsåtligen framkallat ett försäkringsfall. Om den försäkrade genom grov vårdslöshet framkallat ett försäkringsfall eller förvärrat dess följder, kan ersättningen sättas ned [såvitt angår honom] efter vad som är skäligt med hänsyn till [hans] förhållanden[a] och omständigheterna i övrigt. Detta gäller även då skadan antas ha föranletts av att den försäkrade varit påverkad av alkohol, andra berusnings-medel, narkotiska preparat, sömnmedel eller genom felaktig användning av läkemedel. Detsamma gäller om den försäkrade annars måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa.

Teckna försäkring
Teckna försäkring