AIG använder cookies på denna webbplats för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du att vi sparar och använder oss av cookies på din dator. Du kan ändra villkoren för cookies i inställningarna för din webbläsare. Läs om vår cookie policy för mer information.

Kontakt

Faktablad & förköpsinformation

AIG Olycksfallsförsäkring barn

Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet.

Vad räknas som ett olycksfall?

Ett olycksfall är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en ofrivillig, plötslig yttre händelse du inte kunnat förutse. Ett, vad vi kallar, utifrån kommande våld mot kroppen.

Detta gäller för AIG Olycksfallsförsäkring Barn

Försäkringen börjar gälla direkt när vi tagit emot din ansökan. Du har alltid 14 dagars ångerrätt från och med det att du mottagit fullständiga försäkringshandlingar. Om du vill ångra tecknande av försäkring meddelar du oss på på 08-506 920 70 alternativt kundservice@aig.com.

 • Försäkringen gäller för de personer som står angivna i försäkringsbrevet.
 • Försäkringen gäller för barn/ungdomar från 0-25 år.
 • Försäkringen måste tecknas före 18 års åldern.
 • Försäkringen gäller under ett års tid och förlängs med ett år i taget såvida den inte sägs upp.
 • AIG förbehåller sig rätten att ändra försäkringsskyddet och/eller justera premien i samband med förnyelse.
 • AIG har rätt att säga upp försäkringen om betalning enligt gällande försäkringsvillkor uteblir.

Försäkringen ger inte ersättning för:

 • Skada som inte är olycksfall.
 • Avsiktligt framkallad skada samt skador som uppkommer i självmordsförsök.
 • Sjukdomar.
 • Tandskador.
 • Skada framkallad genom grov vårdslöshet.
 • Förlossning, graviditet eller abort.
 • Skada till följd av frivilligt deltagande i slagsmål eller kriminella handlingar.
 • Smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne, ej heller smitta eller förgiftning genom intagande av mat, dryck eller överkänslighets reaktion.
 • Skada som uppstår i samband med militärtjänst eller annan militär verksamhet.
 • Skada till följd av grott- och vrakdykning.
 • Skada i samband med utövande av sport/idrott på elitnivå.
 • Skada i samband med krig eller krigsliknande handlingar.
 • Benbrott på fingrar och tår.

För försäkrad som fyllt 15 år ersätts inte skada som uppkommit till följd av

 • Att den försäkrade utför eller medverkar till brottslig handling som enligt svensk lag kan leda till fängelse.
 • Att den skadevållande händelsen föranletts av att den försäkrade var påverkad av berusningsmedel, sömnmedel, narkotiska preparat eller till följd av användning av läkemedel på ett felaktigt sätt. Den händelse som orsakat skadan ska vara en direkt följd av denna påverkan.

Tänk på att alla ovannämnda undantag inte gäller när skadan är en följd av nödvärn eller har uppstått under agerande för att förhindra skador på personer eller objekt och handlingen kan anses som försvarlig.

Ladda ned faktablad för försäkringsprodukt som pdf här

Ladda ned förköpsinformation som pdf här

Teckna försäkringen
Teckna försäkring
Teckna försäkring