AIG använder cookies på denna webbplats för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du att vi sparar och använder oss av cookies på din dator. Du kan ändra villkoren för cookies i inställningarna för din webbläsare. Läs om vår cookie policy för mer information.

Kontakt

Användarvillkor

När du använder denna webbplats ger du ditt samtycke till följande användarvillkor, utan inskränkningar eller begränsningar. Läs igenom dessa villkor noga innan du börjar använda webbplatsen. Dessa villkor kan revideras när som helst genom att detta dokument uppdateras. Sådana uppdateringar är bindande för dig, och du bör därför regelbundet besöka sidan för att granska de villkor som vid tillfället gäller för dig.

Genom att logga in på och använda denna webbplatsen bekräftar du i tillämplig omfattning att du vid tillfället är anställd och/eller på annat sätt auktoriserad av den försäkringsförmedlare eller försäkringstagare (faktisk eller potentiell) som är knuten till de inloggningsuppgifter (dvs. användarnamn och lösenord) som du utnyttjar för att kunna logga in på, få tillgång till och använda webbplatsen. Genom att logga in på och använda webbplatsen bekräftar du vidare att du bara kommer att använda webbplatsen i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser, inklusive exempelvis lagar och bestämmelser om försäkringsverksamhet och tillstånd och skydd för privatliv. Du bekräftar även att webbplatsen kommer användas i enlighet med varje tillämplig riktlinje som du fått ta del av via American International Group, Inc., eller dess dotterbolag och närstående bolag (kollektivt benämnda ”AIG”), och i förbindelse med ditt arbete för eller på vägnar av det försäkringsförmedlingsföretag som är knutet till dina inloggningsuppgifter och/eller dennes kunder eller den försäkringstagare (faktisk eller potentiell) för vars räkning du är auktoriserad att använda webbplatsen, i tillämplig omfattning. Du förbinder dig också att ersätta, skydda och hålla AIG skadeslös i samband med varje pågående eller hotande rättstvist till följd av din faktiska eller påstådda felanvändning av webbplatsen, inklusive till exempel din faktiska eller påstådda underlåtelse att följa dessa användarvillkor.

Vidare gäller att i den utsträckning du inte besöker webbplatsen som försäkringsgivare utan som behörig företrädare för en försäkringstagare att du då utöver vad som sägs ovan bekräftar du att du är införstådd med, att innehållet och det övriga material som är tillgängligt via webbplatsen endast tillhandahålls i ett allmänt informationssyfte, och att du i den omfattning som behövs kommer att samråda med och kontakta lämpliga rådgivare (juridiska och/eller redovisningstekniska eller på annat sätt relevanta rådgivare) angående information och annat material som tillhandahålls på webbplatsen.

Friskrivning

Materialet på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick, utan varken uttalade eller underförstådda garantier. AIG friskriver sig från samtliga garantier, uttalade såväl som underförstådda, exempelvis garantier avseende försäkringars funktionalitet eller lämplighet för något givet ändamål. AIG garanterar inte att de funktioner som ingår i materialet hålls fria från avbrott eller fel, att felaktigheter kommer att rättas till, eller att webbplatsen eller den server som tillhandahåller den är fria från virus och/eller andra skadliga komponenter. AIG garanterar inte heller och gör inga utfästelser gällande avseende användningen av eller resultatet av användningen av material på webbplatsen i fråga om korrekthet, noggrannhet, tillförlitlighet eller annat. Det är du själv (och inte AIG) som bekostar alla serviceåtgärder, reparationer eller korrigeringar som kan vara nödvändiga om skada drabbar hård- eller mjukvara eller annan egendom. Den information och de beskrivningar som framläggs här är inte nödvändigtvis avsedda att utgöra en fullständig beskrivning av alla villkor, undantag och förutsättningar, utan lämnas enbart i allmänt informationssyfte. Läs gällande villkor respektive det tillämpliga avtalet om ifrågavarande produkt/tjänst. webbplatsen kan vara länkad till andra webbplatser som inte drivs av AIG. AIG ansvarar inte för innehållet på dessa andra webbplatser. Att det finns en länk till andra webbplatser betyder inte att AIG godkänt eller rekommenderar dessa webbplatser eller deras innehåll.

Ansvarsbegränsning

Även om AIG vidtar rimliga åtgärder och anstränger sig för att tillse att informationen på denna webbplats är korrekt och uppdaterad kan felaktigheter och utelämnanden av information ibland förekomma. AIG lämnar inga garantier och gör inga utfästelser gällande korrektheten av innehållet på webbplatsen, och under inga omständigheter, inklusive exempelvis beroende på försumlighet, ska varken AIG eller någon part som medverkat vid skapandet, produktionen eller tillhandahållandet av webbplatsen vara skadeståndskyldig gentemot dig för direkta skador eller följdskador som uppstått vid användning av material på webbplatsen eller till följd av att material på webbplatsen inte kunnat användas, även om AIG eller en auktoriserad företrädare för AIG informerats om att sådan skadeståndsskyldighet kan komma att hävdas. Det sammanlagda skadestånd som AIG kan bli skyldigt att betala till dig för alla skador, förluster och rättstvister ska under inga omständigheter överstiga det eventuella belopp som du betalat för att få tillgång till webbplatsen. AIG friskriver sig vidare från allt ansvar och all skadeståndskyldighet för eventuella skador eller virus som drabbat din datorutrustning eller annan egendom till följd av att du fått tillgång till, använt eller bläddrat på webbplatsen, eller av att du laddat ned material, data, text, bilder, video eller audio från webbplatsen.

Restriktioner för användningen av material

Denna webbplats drivs av AIG eller av annan för AIG:s räkning, och innehållet på webbplatsen ägs och/eller licensieras av AIG. Utom i den omfattning som uttryckligen medgivits av AIG får inget material från webbplatsen eller från någon annan webbplats som ägs, drivs, licensieras eller styrs av AIG kopieras, återges, publiceras, laddas upp, läggas ut, sändas eller spridas på något som helst sätt. Du får ladda ned material som visas på webbplatsen endast för eget bruk, förutsatt att du inte avlägsnar några uppgifter i materialet som indikerar upphovsrätt eller ger annan ägarrelaterad information. Du får inte sprida, ändra, sända, återanvända, publicera eller använda innehållet på webbplatsen, inklusive text, bilder, audio och video, för offentliga eller kommersiella syften, utan att först fått skriftligt tillstånd från AIG. AIG garanterar inte och gör inga utfästelser om att din användning av material som förekommer på webbplatsen inte innebär intrång på rättigheter som innehas av en tredje man.

Frågor om jurisdiktion

Om inte annat uttryckligen anges här gör AIG inga utfästelser om att material på webbplatsen lämpar sig för eller är tillgängligt för användning på någon viss plats. Den som väljer att besöka denna webbplats gör det på eget initiativ och ansvarar för att lokal lagstiftning följs. Förutom där så uttryckligen anges utgör informationen på webbplatsen inte ett erbjudande om köp eller uppmaning till köp av något värdepapper, försäkringsprodukt eller annan produkt eller tjänst från AIG. Inget värdepapper, försäkringsprodukt eller annan produkt eller tjänst erbjuds eller saluförs av AIG i de jurisdiktioner där sådana erbjudanden eller uppmaningar om försäljning eller köp skulle strida mot lagarna i ifrågavarande jurisdiktion, och om sådan försäljning görs av AIG är denna ogiltig i den frågavarande jurisdiktion. Vissa produkter och tjänster kan saknas i vissa jurisdiktioner.

Äganderätt till informationen

Om inte annat anges i något avtal om sekretess som ingåtts mellan AIG och dig, din klient eller din(a) behöriga företrädare, kommer all information, förutom personuppgifter och konfidentiell information, som du sänder till AIG via webbplatsen (oavsett formen för sändandet, exempelvis i mejl, inklusive data, frågor, kommentarer eller förslag) att behandlas som icke konfidentiell och icke föremål för immateriell äganderätt, Sådan information, förutom personuppgifter och konfidentiell information, kan komma att användas i syfte som AIG bestämmer efter eget skön exempelvis kopiering, erbjudanden, utlämnande, sändning och offentliggörande. AIG har full frihet att använda varje idé, koncept, kunnande eller teknik som framgår av kommunikation från dig till AIG via webbplatsen eller på annat sätt, i godtyckligt syfte, inklusive exempelvis utveckling och marknadsföring av produkter utgående från sådan information, om inte annat tydligt anges av dig vid överlämnandet..

Varumärken och upphovsrätt

Alla varumärken, kännetecken, företagsnamn, firmor, handelsnamn, logotyper och ikoner är AIG:s egendom. Inget som finns på webbplatsen ska tolkas som beviljande av licens eller en rätt att använda något varumärke/kännetecken som visas på webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från AIG. Det är strängt förbjudet för dig att använda de varumärken som visas på webbplatsen, eller något annat innehåll på webbplatsen, på annat sätt än vad som anges här. Bilder som visas på webbplatsen är antingen AIG:s egendom eller används av AIG med vederbörligt tillstånd. Det är förbjudet för dig och personer som du auktoriserat att använda dessa bilder, utom efter uttryckligt tillstånd från AIG. Varje otillåten användning av bilderna kan utgöra brott mot lag om upphovsrätt, varumärkesrätt samt lagar och bestämmelser om privatliv och marknadsföring.

Programvarulicenser

Du bekräftar att du är införstådd med att all programvara som kan finnas att tillgå eller tillhandahålls på webbplatsen kan innehålla teknologi som omfattas av exportrestriktioner och bestämmelser i USA och andra länder och jurisdiktioner. Du samtycker härmed till att inte överföra eller exportera sådan programvara i strid mot tillämpliga exportrestriktioner och bestämmelser. AIG auktoriserar inte nedladdning eller export av någon programvara eller tekniska data från webbplatsen till någon jurisdiktion där sådan aktivitet är förbjuden genom exportrestriktioner eller andra bestämmelser.

Transaktionsstatus och e-handelsapplikationer

Den information som lämnas på webbplatsen har endast informationssyfte, och är inte avsedd att utgöra en fullständig och heltäckande beskrivning av den/de faktiska och föreslagna transaktionen/erna eller annan information som sammanfattas på webbplatsen. Den information som lämnas här har sammanställts från källor som bedöms vara tillförlitliga, men ingen garanti lämnas och ingen utfästelse görs, varken uttryckligen eller underförstådd, i fråga om korrektheten eller fullständigheten hos denna information.

Vissa uppgifter som lämnas på webbplatsen i fråga om status för faktiska eller föreslagna transaktioner som sammanfattas där, inklusive eventuella föreslagna och/eller begärda revideringar och/eller ändringar av dessa, kan vara fördröjd i förhållande till den faktiska tidpunkten för dessa transaktioner.

Vi hänvisar till försäkringsbolagets skriftliga meddelande/n om den/de aktuella transaktionen/erna som sammanfattas här (inklusive exempelvis försäkringsbolagets faktiska utgivna indikation/er, villkorad/e och andra offert/er, tillfälliga och villkorade försäkringsavtal, slutliga försäkringsavtal, försäkringsbrev och/eller tillägg till fullständiga villkor för de transaktioner om vilka information ges på webbplatsen.

Genom att skaffa tillgång till och läsa den information som lämnas på webbplatsen om den/de faktiska eller föreslagna transaktionen/erna som sammanfattas här, bekräftar du för det försäkringsbolag som är eller föreslås bli en part i någon sådan transaktion som försäkringstagaren är part i, att försäkringstagaren (oavsett om den är faktisk eller potentiell) vederbörligen auktoriserat dig att inhämta denna information för dennes räkning.

E-handelsapplikationer

I tillämplig omfattning påverkas systemets tillgänglighet och svarstider av underhållsåtgärder samt oplanerade driftstopp. Vidare är i tillämplig omfattning varje användning av och tillgång till plattformar/onlinesystem som du kan nå via eller på annat sätt i förbindelse med webbplatsen underkastad de villkor som ställs i eventuella avtal med AIG.

Dataskydd

När du använder webbplatsen och därvid lämnar och/eller hämtar personuppgifter måste detta ske i enlighet med AIG:s riktlinjer om dataskydd. Läs vår integritetspolicy här: https://www.aig.se/integritetspolicy

Teckna försäkring
Teckna försäkring